Sandviks köpvillkor

Sandviks Förlag AB’s Köp- och leveransvillkor/prenumerationsvillkor

Inledning

Sandviks Förlag har flera varumärken med egna websidor som goboken.se, mittabc.se, mitt123.se, minafakta.se, disneyklubben.se, twinsy.se, namnmarkning.se m.fl. Fullständig översikt över Sandviks Förlags varumärken finns alltid under www.sandviks.com.

Detta köpet är reglerat av de nedanstående försäljningsvillkor för köp av varor över Internet. Villkoren i detta avtal ska inte ses som någon begränsning i de lagstadgade rättigheterna, utan sammanfattar parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för köpet.

1. Avtal

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, informationen givna i beställningsögonblicket och eventuella särskilt avtalade villkor. Om eventuella motstridigheter föreligger kring informationen, går det som särskilt är avtalat mellan parterna före, så länge det inte strider mot lagstiftningen.
Avtalet får dessutom ett tillägg med relevant lagstiftning som regulerar köp av varor mellan näringsidkare och köpare.

2. Parter

Säljare, för samtliga varumärken beskrivna i inledningen, är,

Sandviks Förlag,
Besöksadress: GASVERKSGATAN 20 4TR, 211 29 Malmö, Sverige
Postadress: c/o Varelsen, GASVERKSGATAN 20 4TR, 211 29 Malmö, Sverige
e-post: kundservice@sandviks.com,
telefon: 040-660 68 00,
organisationsnummer: 556398-3609,
och benämns i fortsättningen som säljare/säljaren.
Köpare är den som gör beställningen, och benämns i fortsättningen som köpare/köparen.

3. Pris

Priset som uppges för varan och tjänsten är det totala priset som köparen ska betala. Detta priset inkluderar alla avgifter och tilläggskostnader. Ytterligare kostnader som säljaren innan köpet inte informerat om, skall köparen inte belastas med.

4. Ingående av avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.
Avtalet är inte bindande om det förekommit skrivfel i erbjudandet från säljaren i webbutiken eller i köparens beställning, och att den andra partern insåg eller borde insett att det förelåg ett sådant fel.

5. Prenumerationsvillkor

Om köpet avser ett abonnemang, som t ex Gobokens bokklubb, kommer prenumerationen att löpa tills det är uppsagt. Uppsägningen kan göras på min sida, eller genom att kontakta Sandviks förlags kundservice, se hemsidan. Det är ingen bindningstid om inte annat är avtalat vid köptillfället.

6. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från den tidspunkt då den blir skickad från säljaren till köparen.
Om köparen använder kreditkort eller betalkort vid betalningen, kan säljaren reservera köpesumman på kortet vid beställning. Kortet belastas samma dag som varan skickas eller tjänsten tillgängliggörs.

Vid betalning med faktura, blir fakturan skickad till köparen när varan skickas. Betalningsdatum framgår av fakturan och är minst på 14 dagar från mottagandet av fakturan.

Vid betalning med tredjepartslösning som PayPal, Stripe, Vipps, mCash m.fl. blir beloppet registrerat direkt vid beställning, och det blir tredjepartens villkor som styr när beloppet betalas. Sandviks Förlag försöker alltid att minimera tiden mellan beställning och leverans.

Köpare under 18 år kan inte betala med en efterföljande faktura.

7. Leverans

Leveransen är genomförd när köparen, eller dess representant, har mottagit sakerna eller när köparen fått tillgång till tjänsten om det inte är en vara som säljs..
Om tidpunkten för leverans inte framgår genom beställningen, ska säljaren leverera varan till köparen utan någon uppenbar försening och senast 30 dagar efter att kundens beställning är genomförd. Varan ska levereras till köparen om det inte föreligger något särskilt avtal mellan parterna.

8. Ansvar för varan

Ansvar för varan övergår till köparen när köparen, eller dess representant, har fått varan levererad i enlighet med punkt 6.

9. Ångerrätt

Om inte avtalet undantar ångerrätt, kan köparen ångra köpet av varan i enlighet med distansavtalslagen.

Köparen måste meddela säljaren inom 14 dagar från köptillfället om att köparen vill nyttja ångerrätten. Dessa 14 dagar inkluderar alla kalenderdagar. Om sista dagen för ångerrätten inträffar en lördag, söndag eller helgdag förlängs tidsfristen till närmaste veckodag.

Ångerrätten anses giltig om anmälan är skickad innan tidsfristen för ångerrätten löpt ut. Köparen har bevisbördan kring ångerrättens genomförande, och anmälan bör därför ske skriftligt (formulär på hemsidan, e-post eller brev).

Tidsfristen för ångerrätten är påbörjad när:

  • Vid köp av en vara börjar fristen för ångerrätten dagen efter varan är levererad.
  • Vid försäljning av abonnemang, eller annan regelmässig leverans av identiska varor, börjar tidsfristen dagen efter att första leveransen är genomförd.
  • Om köpet består av flera leveranser, kommer fristen för ångerrätten att påbörjas dagen efter att sista leveransen är gjord.

Tidsfristen utökas till 12 månader efter att den ordinarie tidsfristen för ångerrätt har löpt ut, om säljaren vid ingången av avtalet inte upplyser om att det föreligger ångerrätt och ett standardiserat formulär. Samma sak gäller när det saknas uppgifter kring villkor, tidsfrister och information om hur man nyttjar ångerrätten. Om näringsidkaren inom dessa 12 månader tillhandahåller information, inleds den tidsfristen dagen efter att köparen får upplysningarna, och tidsfristen är 14 dagar.

Vid nyttjande av ångerrätten måste varan levereras tillbaka till säljaren utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att anmälan om ångerrätten är gjord. Köparen täcker de direkta kostnaderna i samband med retur av varan, om inget annat är avtalat eller om säljaren underlåtit att upplysa om att köparen ska täcka returkostnaderna. Säljaren kan inte ta ut någon kostnad för köparens användning av ångerrätten.

Köparen kan prova och testa varan på ett varsamt sätt för att fastslå varans art, egenskaper och funktion, utan att ångerrätten faller bort. Om detta provande eller testande av varan sker utöver vad som är försvarligt och nödvändigt, kan köparen bli ansvarig för eventuellt reducerat värde på varan.

Säljaren är förpliktigad att återbetala köpesumman till köparen utan onödig väntetid, och senast 14 dagar från att säljaren fick besked om köparens beslut att använda ångerrätten. Säljaren har rätt att avvakta utbetalningen tills säljaren mottagit varan från köparen, eller tills köparen tillhandahållit dokument som styrker att varorna har skickats tillbaka.

10. Försening och utebliven leverans – köparens rättigheter och tidsfrist för krav

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent i förhållande till avtalet mellan parterna, och detta inte kan skyllas på köparen, kan köparen kräva skadestånd, häva köpet och/eller kräva ersättning från säljaren.
Vid krav från köparen bör kravet av bevishänsyn vara skriftligt (t ex e-post).

Kräva skadestånd

Köparen kan kräva skadestånd från säljaren. Köparen kan dock inte kräva detta om det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om skadeståndet skulle införa en så stor kostnad för säljaren att det inte står i paritet med vad som är skäligt.

Köparen tappar sin rätt till att kräva skadestånd om han eller hon väntar orimligt länge med sina anspråk.

Häva köpet

Om säljaren inte levererar varan på leveransdatumet, ska köparen be säljaren om en rimlig tilläggsfrist för detta. Om säljaren även missar denna, kan köparen häva köpet.

Köparen kan dock häva köpet med en gång om säljaren vägrar leverera varan. Samma sak gäller om leverans till avtalad tid var avgörande för ingåendet av avtalet, eller om köparen har underrättat säljaren att leveranstidpunkten varit avgörande.

Levereras sakerna efter tilläggstiden förbrukats, måste krav om hävning göras inom rimlig tid efter att köparen fått vetskap om leverans.

Ersättning

Köparen kan kräva ersättning för sådant som orsakats av förseningen. Detta gäller dock inte om säljaren redogjort att försening kan skyllas på saker utanför säljarens kontroll och som rimligen inte kunnat beaktas vid avtalstiden.

11. Felaktigheter kring varan – köparens rättigheter och reklamationsfrist

Om det föreligger felaktigheter kring varan måste köparen inom rimlig tid efter denna upptäckt, kontakta säljaren och påpeka detta. Köparen har alltid reklamationsrätt om det sker inom två månader efter bristen blivit eller borde ha blivit upptäckt. Reklamation kan ske senast två år efter att köparen övertagit varan. Om varan eller delar av varan är menade att fungera längre än två år, är reklamationsfristen fem år.

Om varan är felaktig och detta inte kan skyllas köparen eller förhållanden på köparens sida, kan köparen kräva köpesumman tillbaka, välja ny leverans, kräva prisreducering, kräva avtalet hävt och/eller kräva ersättning från säljaren.

Reklamation till säljaren bör ske skriftligt.

Ny leverans

Köparen kan välja att få ny leverans. Säljaren kan dock motsätta sig köparens krav om kravet är omrimligt eller kan åsamka säljaren orimliga kostnader.

Prisreducering

Köparen kan kräva en passande prisreducering om varan inte bli utbytt eller omlevererad. Detta innebär att förhållandet mellan nedsatt och avtalat pris motsvarar förhållandet mellan sakens värde på ett rimligt sätt. Om särskilda grunder talar för det, kan prisreduceringen sättas i förhållande till tillfällets betydelse för köparen.

Hävning

Om inte rätt vara levereras, kan köparen häva köpet.

12. Säljarens rättigheter vid köparens brister

Om köparen inte betalar eller uppfyller övriga plikter enligt avtalet eller lagen, och detta inte kan skyllas på säljaren eller förhållanden på säljarens sida, kan säljaren kräva varan i retur, kräva att avtalet uppfylls, kräva avtalet hävt, samt kräva ersättning från köparen. Säljaren kan också efter omständigheterna kräva ränta vid försenad betalning, inkassokrav och en rimlig kostnad vid icke uthämtade varor.

Uppfyllande

Säljaren kan hålla fast köpet och kräva att köparen betalar köpesumman. Om varan inte är levererad tappar säljaren sin rätt om den väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Hävning

Säljaren kan häva avtalet om det föreligger väsentliga betalningsbrister eller andra brister från köparens sida. Säljaren kan inte häva köpet om hela köpesumman är betald. Om säljaren fastställer en rimlig tilläggsfrist för detta och köparen inte betalar inom denna frist, kan säljaren häva köpet.

Ränta vid försening av betalning/inkasso

Om köparen inte betalar köpesumman i förhållande till avtalet, kan säljaren kräva ränta på köpesumman. Vid utebliven betalning kan kravet, efter tidigare information om detta, tillsändas köparen som då blir ansvarit för dessa kostnader.

Kostnad vid icke uthämtade varor (ej förskottsbetalade)

Om köparen inte hämtar ut obetalade varor, kan säljaren belasta köparen med kostnader. Dessa ska max täcka säljarens faktiska utlägg för att leverera varan till köparen. En sådan kostnad kan inte belastas köpare under 18 år.

13. Garanti

Garanti som ges av säljaren eller producenten, ger köparen rättigheter. En garanti innebär inga begränsningar i köparens rätt till reklamation och krav vid försening, se punkt 9 och 10.

14. Personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av insamlade personuppgifter är säljaren. Om köparen samtycker, kan säljaren, med stöd i personuppgiftslagen, inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna genomföra sin del i avtalet. Köparens personuppgifter kan levereras till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska kunna genomföra avtalet med köparen, eller i andra tillfällen med stöd i lagen.

Sandviks Förlag lagrar kreditkortsinformation hos en certifierad tredjepart, nu www.Dibs.no, för att förenkla framtida beställningar för köparen. Vid abonnemangslösningar erbjuder Sandviks Förlag också en lösning med automatiskt dragning via kreditkort där köparen specifikt godkänt detta.

Köparen har full insyn och möjligheter att ändra uppgifter och kreditkort genom mypage.sandviks.com. För att fullständigt radera sina uppgifter, ta kontakt med Sandviks Förlag på kundservice@sandviks.com eller på telefon 040-660 68 00.

15. Konfliktslösning

Klagomål ska inkomma till säljaren i rimlig tid, se punkt 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister på egen hand. Om detta ej lyckas kan köparen ta kontakt med Allmänna reklamationsnämnden för hjälp. Allmänna reklamationsnämnden är tillgängliga på telefon 08-508 860 00 eller på www.arn.se.

0
Varukorg